Euphraise naine - Euphrasia minima

©2008 Taillefer - Arts, Nature et Patrimoine